Faculty

Dr. Karkal Ravishankar Naik

Professor & Head

Neurology

Dr. Saroja A.O

Professor

Neurology

Dr. Aditya Prakash Kulkarni

Assistant Professor

Neurology

Dr. Nakul Meraman Pampaniya

Resident

Neurology

Dr. Sandip Sambhaji Chindhi

DM Student

Neurology