Faculty

Dr. Karkal Ravishankar Naik

Professor & Head

Neurology

Dr. Saroja A.O

Professor

Neurology

Dr. Aditya Prakash Kulkarni

Assistant Professor

Neurology

Dr. Sandip Sambhaji Chindhi

Assistant Professor

Neurology

Dr. Nandimalla Vinay Kumar

DM Student

Neurology

Dr. Chava Venkata Sumanth

DM Student

Neurology

Dr Triveni A .

DM Student

Neurology

Dr. Praveen Patil

DM Student

Neurology